Bestuursondersteuning & juridisch advies

Bestuurders zijn er om te besturen. Daaromheen moeten veel zaken uitgezocht en geregeld worden. Van het inrichten van goede governance en effectieve besluitvormingstrajecten tot het voorstellen van juridisch zinvolle constructies. Of het bij elkaar brengen van belanghebbenden tot het afsluiten van (samenwerkings)contracten. Voor al dit soort zaken (en meer) bied ik mijn diensten aan.
Voor organisaties die bijvoorbeeld een samenwerkingsverband aangaan met één of meer andere organisaties of die een (strategisch) project starten is het van groot belang dat het proces naar het eindresultaat toe goed verloopt. Dat betekent onder andere dat:

 • alle organisatorische en beleidsbegeleidende werkzaamheden efficiënt worden uitgevoerd;
 • alle partijen over dezelfde (noodzakelijke) informatie beschikken; 
 • alle benodigde stappen helder in kaart worden gebracht; 
 • overleg kan plaatsvinden over de kern van de zaak; 
 • besluitvorming volgens de correcte (afgesproken) procedures verloopt. 

Zo’n proces vraagt een zorgvuldige, planmatige aanpak door iemand die nauwgezet en analytisch te werk gaat.
Ik ben de rechterhand van de bestuurder die zorgt dat zo’n proces vlekkeloos verloopt. Inhoudelijk bied ik meerwaarde door mijn veelzijdige, bestuurlijk-juridische kennis. Mijn goed ontwikkelde organisatorische en communicatieve vaardigheden en mijn zorgvuldige, planmatige en gedreven aanpak zorgen er voor dat de bestuurder naar het procesverloop geen omkijken heeft.

Resultaat voor de organisatie en de bestuurder:

 • Een ‘gerust’ gevoel bij de bestuur, geen kopzorgen; het proces waarbij diverse belangen spelen, verloop
        zorgvuldig;  
 • Er is ruimte voor onderling vertrouwen bij alle betrokkenen; er zijn geen dubbele agenda’s door mijn
        neutrale positie;  
 • Een kwalitatief beter proces door mijn onafhankelijke blik waardoor ook zaken aan de orde komen die
        anders over het hoofd worden gezien;  
 • Geen ‘herstelwerkzaamheden’ achteraf omdat de juiste personen op het juiste moment zijn betrokken;  
 • Kostenbesparing doordat bestuurders tijd en energie besteden aan kernzaken.

Interim (project)secretaris / beleidsadviseur t.b.v. (strategische) projecten of samenwerkingsverbanden:

 • Het voorbereiden en/of structureren van besluitvormingsprocessen;  
 • Het onderzoeken en/of uitwerken van voorstellen t.b.v. samenwerking (bijv. t.a.v. juridische vormgeving, de
        governance inrichting, de betrokkenheid van partijen, etc.);  
 • Het uitwerken van een stappenplan voor realisatie van het project of de samenwerking;
 • Spin in het web tussen alle betrokkenen (bijv. stroomlijnen van informatie, partijen aanspreken op hun
        bijdrage, verslag doen van belangrijke beslis- en actiepunten, vergaderingen organiseren en begeleiden,
        etc.);  
 • De afhandeling van formele procedures (bijv. oprichting rechtspersoon, statuten en reglementen);  
 • Het bijdragen aan (strategische) beleidsplannen (o.a. procesbegeleiding, het opstellen van teksten voor
        beleidsplannen, e.d.);  
 • Prikkelende, positief kritische klankbordfunctie.  

Juridische advisering / ondersteuning:

 • Advisering op het gebied van gezondheidsrecht, privacyrecht, contractenrecht, ondernemingsrecht,
       medezeggenschaps- en klachtrecht;  
 • Het opstellen/beoordelen van contracten;  
 • Voorbereiding en begeleiding/afhandeling van notariële acties.  

APK voor besluitvormingsprocedures, statuten en reglementen:

 • Zorg dragen voor onderling consistente statuten, reglementen en procedures;
 • Zorg dragen voor praktisch goed uitvoerbare reglementen die in de dagelijkse gang van zaken zijn
       geïncorporeerd;
 • Het uitwerken of begeleiden van een implementatietraject om reglementen en statuten in de praktijk goed
        te laten werken;  
 • Het opstellen van praktische leidraden voor directies t.b.v. hun verantwoordingsplicht aan raden van 
        toezicht/commissarissen. 


Gerealiseerd: regievoering oprichting poli-apotheek. Betrokken organisaties waren een ziekenhuis, een tiental openbare apothekers en een onafhankelijke apotheker-directeur. Werkzaamheden varieerden van onderzoek naar samenwerkingsvormen, de organisatie van bijeenkomsten met alle belanghebbenden, het zorg dragen voor duidelijke informatie en notities tot de oprichting van de rechtspersoon met alle formele handelingen. Het resultaat is een goed draaiende poli-apotheek met drie typen aandeelhouders (in totaal zo’n 22 aandeelhouders) die zich goed tot elkaar verhouden.

Gerealiseerd: oprichting Medisch Specialistisch Bedrijf (MSB) bestaande uit een coöperatie met 150 personal B.V.'s. Projectmanagement gevoerd vanaf de eerste ideeën voor toepassing van het samenwerkingsmodel tot en met realisatie. Zowel juridische en procesmatige als bedrijfskundige en financieel/fiscale elementen gecombineerd.

Gerealiseerd: oprichting van een joint venture ten behoeve van reactiveringsactiviteiten. Opstellen van huurcontract, dienstverleningsovereenkomsten, inrichting van governance strcutuur, begeleiding van notariële aktes. De eerste jaren tevens secretarisfunctie uitgeoefend ten behoeve van de AvA.

Gerealiseerd: inrichting en bewaking van besluitvormingsprocessen ten behoeve van de raad van bestuur, raad van toezicht, OR, managementteam.

Gerealiseerd: vormgeven van nieuwe geschillenregeling naar aanleiding van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg; in samenwerking met NFU, NVZ, patiëntenfederatie, stichting geschillencommissies, stichting LSR.
Contactgegevens

Postadres : Zwarteweg 109, 8097 PT Oosterwolde
Telefoon    : 06 - 22 15 88 41
Informatie

Op mijn dienstverlening zijn Algemene voorwaarden van toepassing.

KvK nr. 60064412
© Copyright 2018 - Credo-exe.nl